Kuntalaisaloite: Toiminta-alueiden lakkauttaminen Kh 2.5.2016

Lapualla on tehty toiminta-alueita silloin olemassa olevan tiedon ja asetusten perusteella. Nyt kuitenkin eduskunnassa ollaan tekemässä huomattavia muutoksia jätevesiasetukseen. Jätevesiasetus menee kokonaisuudessaan uusiksi siten, että ainoastaan pohjavesialueilla ja 50m rannasta sijaitsevilla kiinteistöillä tulee jatkossa olemaan liittymisvelvollisuus. Suuri osa lapualaisista kiinteistöistä sijaitsee ns. kuivalla maalla ja siksi olisikin nyt mielestämme erittäin tärkeää, että kaikki hankkeet jäädytetään tämän osalta siksi aikaa, että lopullinen laki syksyllä saadaan valmiiksi. Näin toiminta olisi kuntalaisia kohtaan oikeudenmukaista.

Lapuan jätevesiprojekti on alunalkaen aloitettu väärällä periaatteella. Toiminta-alueita olisi pitänyt perustaa aluksi juuri pohjavesialueille sekä vesistöjen välittömään läheisyyteen, koska nämä alueet ovat ehdottomasti liittymisvelvollisia. Tällöin olisi edetty oikeassa järjestyksessä.

Toiminta-alueiden perustamisessa ei ole menetelty myöskään lain vaatimalla tavalla. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi (vesihuoltolaki 8§). Kuitenkaan näin ei ole menetelty vaan toiminta-alueet on määritelty erään virkamiehen aloituksesta eikä asioista etukäteen kuntalaisilta ole tiedusteltu. Ensimmäiset yhteydenotot asiasta ovat menneet, kun on pyydetty tekemään liittymissopimus ja tilaisuus tulla kuulluksi on ollut vain tilanteissa, jossa on jo vaadittu liittymään. Kuntalaiset ovat syystä tuohtuneita, sillä heitä ei ole näin isossa asiassa kuultu vaan pakottamalla ja uhkailemalla velvoitettu liittymään, mikä on väärin, sillä kuluttajansuojalaki määrittelee kuluttajaa koskevat oikeudet ja niitä on tämän asian osalta rikottu huomattavasti. Lisäksi osalle kuntalaisista on luvattu liittyminen edullisimmin, jos he heti liittyvät. Tämä on ihmisten eriarvoistamista ja epäoikeudenmukaista toimintaa, mikä viestii huonosta tavasta viedä projektia eteenpäin.

Liittymisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen iän perusteella. Lisäksi kohtuuttomat kustannukset ovat syy, joiden perusteella voi vapautusta hakea. Myös työttömyys ja sairaus ovat vapautusta puoltavia asioita. Jos vapauttamisen edellytykset täyttyvät, on vapautus aina myönnettävä (kuntaliitto).

Kuntaliitto on antanut kunnille selkeät ohjeet, joiden perusteella kuntien tulisi tässä asiassa toimia. Näitä ei kuitenkaan Lapualla noudatettu. Kuntaliiton ohjeistuksessa sanotaa, että tarvittava liittyjämäärä on varmistettava kirjallisin sitoumuksin ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Vaadimme, että Lapuan kaupunginvaltuusto lakkauttaa valtuuston hyväksymät toiminta-alueet kokonaisuudessaan siihen asti, että uusi jätevesiasetus saadaan valmiiksi ja se astuu voimaan.

Lakipykäliä:
* Vesihuoltolaki 8§: Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitysä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteisöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti, ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
* Vesihuoltolaki 10§: Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä.

Riitta Kangasluoma
Veli-Martti Lahdensuo
Esko Riihimäki
Riku Takaluoma
Anssi Yli-Paavola
Arvi Välkkilä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa